Information about concrete

نقشه ها وعکسها کانگریت  سايت هاي انجينري نظربدهيد درمورد وب سایت با ما سر بزنید Guest Book Contact What's New خبر1. Construction materials: مواد ساختماني
All the material used in the work shall be best quality available. The final acceptance of materials lies with the implementation engineer. Implementation engineers are responsible for the materials used in civil work under their control!

Particular care shall be taken in the storage of material, particularly before use so they are not damaged and to prevent any contamination.

تمام مواد باید جنسیت خوب داشته باشد. قبولی مواد مربوط انجنیر ساحه ء کار می باشد. انجنیر ساحه ء کار مسئولیت تمام کارات را که تحت کنترول وی میباشد دارد.
در قسمت گدام نمودن مواد ساختمانی توجه خاص صورت گیرد تا قبل از مصرف خراب نگردیده و آلوده با مواد دیگر نگردد.

1.1 Sand for mortar, plaster and concrete: ریگ برای مصا لح پلستر و کانکریت :
Sand for use in mortar, plaster and for concrete shall be clean natural material graded from fine to coarse. It has to be free from organic matter, lumps, clay and other rubbish.

Implementation engineer note: sand shall not contain more then 10% of material finer than 0.1 mm and not more than 5% remaining on 2.3 mm sieve. All material shall pass through a 10mm screen and shall be substantially non plastic. If there is doubt about the quality of the sand, testing should be carried out prior to start of the work.
ریگ که برای مصا لح پلستر و کانکریت استعمال می گردد باید مواد پاک طبیعی و سورت شده بوده و عاری از مواد عضوی و کلوخ و خاک وغیره باشد.
انجنیر ساحه ء کار بخاطر داشته باشد که ریگ دارای بیش از 10% مواد خوردتر از 0.1 ملی مترداشته باشد و نه بیش از 5% آن بالای سیف(غربال) نمبر 2.3 ملی متری باقی بماند. تمام مواد از غربال 10 ملی متری بگذرد. در صورت بروز کدام شک و تردید باید مواد مذکور قبل از شروع کار تست گردد

.

1.2 Aggregate for concrete: جغل برای کانکریت
Fine aggregate is sand as described above.

Course aggregate shall consist of quarried or crushed hard stone or a combination of these. It shall be clean, well shaped, and free from soft matter.
چغل میده ریگ است که در بالا تشریح گردید.
جغل کلان باید دارای جغل دریائی یا سنگ سخت میده شده باشد و یا متشکل از هر دو باشد. باید پاک باشد و شکل درست داشته و عاری از هر نوع مواد نرم باشد.

Coarse aggregate has to comply with following grading.
جغل طور ذیل درجه بندی شده است:
Sieve size (mm) سایز جالي Percentage of dry weight passing
فیصدی وزن خشک که از جالی میگذرد
25 100
20 75-100
12.6 40-80
10 20-60
5 0-20
1.18 Nothing to pass this sieve!
هیچ تیر نمیشود

Implementation engineer note: یاداشت انجنیر ساحوی:
The right coarse aggregate will consist of approximately even parts smallish rocks up to 10mm and over 10-25mm. All material has to pass through a 25mm screen. If in doubt the coarse aggregate should be tested prior to start of work.)

جغل باید تماما به یک اندازه باشد واندازهء آن باید از 10الی 25 ملی متر باشد. تمام مواد باید از غربال 25 ملی متره بگذرد. در صورت بروز کدام شک و تردید باید مواد مذکور قبل از شروع کار تست گردد.

1.3 Cement: سمنت:

Cement shall be Portland cement. All cement must be fresh and dry. The bags must be stored in dry conditions protected from rain.
سمنت باید سمنت پورتلند باشد. تازه و خشک بوده و در جای خشک نگهداری شود و از بارندگی محفوظ نگه داشته شود.

1.4 Water for mortar, plaster and concrete آب برای مصالح کانکریت و پلستر :

Water used in mortar plaster and for concrete shall be clean and fresh. Water has to be approved by the Implementation Engineer. Water from excavations, surface drains or irrigation canals must not be used unless approved by the Implementation Engineer.

آبی که برای مصالح پلستر و کانکریت استعمال می گردد باید پاک و تازه باشد و بعد از منظوری انجنیر ساحهء کار طرف استفاده قرار گیرد. از آبی که در اثر کندن کاری تهداب ها و غیره کندن کاری ها می براید قابل استفاده نمی باشد. از آب زابر های روی زمین و جوی های آبیاری استفاده نشود مگر بعد از منظوری انجنیر ساحهء کار.

1.5 Reinforcing steel سیخ رخدار

Reinforcement bars shall be deformed cold worked ribbed steel bars of the size and dimensions shown on the drawings. Reinforcing steel shall be free from pitting, rust, mill scale, paint, oil, grease, adhering earth or any other dirt. Such materials will prevent the bond between the concrete and reinforcement, cause corrosion of the reinforcement and cause the breaking of the concrete.

سیخ ګول باید رخدارو سایزآن باید مطابق نقشه باشد واز زنګ- رنګ واز مواد روغنی وغیره آلودگی ها پاک باشد. مواد متذکره چسپندگی بین سیخ و کانکریت را از بین می برد و باعث شکستن کانکریت می گردد.

1.6 Stone for masonry work
سنگ برای سنگ کاری
Stone shall be procured from an approved source and shall be hard, tough, compact and durable. Free from faults and openings, in general individual stones for masonry work shall weigh between 5kg to 40kg and be of various sizes.

سنگی که برای ساختمان طرف استعمال قرار می گیرد باید اول منابع که از آن سنگ تهیه میگردد قابل قبول انجنیر ساحوی قرار بگیرد. باید سخت باشد و دارای درز نبوده و دوامدار باشد. بطور عموم سنگ های که در ساختمان استفاده می گردد باید از 5 الی 40 کیلو گرام وزن داشته و دارای اشکال مختلف باشند.

2. Production of mortar, plaster and concrete:
تولید مصالح پلستر و کانکریت

2.1 Mortar and plaster: مصالح و پلستر
Mortar and plaster shall be proportioned as detailed on the drawings. (Material requirements are explained in this manual.) The water content used shall be the minimum required to produce a workable mix.

The materials shall be mixed in small quantities and for immediate use. Mixed mortar and plaster shall not stand unused for more than 30 minutes and has to be constantly worked over with trowel or shovel until used. Additional water is not allowed to be added after mixing. The constituent materials shall be mixed in the exact proportions specified on the drawings.

تناسب مواد مصالح و پلستر در نقشه ها نشان داده شده است. ودر قسمت کیفیت مصالح و از آن به صورت خوب کار گرفتن باید نسبت مقدار آب و سمنت مراعات گردد. و باید کوشش شود که همان اندازه مصالح تیار شود که در 30 دقیقه استعمال گردد. و باید که مصالح به طور دوامدار با بیلچه خوب تا و بالا شود. تناسب مواد که در نقشه داده شده است باید مراعات گردد.

Examples: مثال :
1. The drawing may show a detail which requires 1:3 plaster. This means that one part of cement (10 cubic ft) is to be mixed with three parts of sand (30 cubic ft) and sufficient water (between 65%and 75%by weight of cement) to result in a smooth paste which can be applied to the drain or wall surface.
2. A 1:4 would then be made up of one part of cement (10 cubic ft) is to be mixed with four parts of sand (40 cubic ft) and sufficient water.
3. It is not required that materials are mixed by measuring in cubic ft. any measure will do as long as all materials are measured with it. This means that a 1:3 plaster can be made of: ONE bucket of cement mixed with three buckets of sand and sufficient water to result in a smooth paste. Also the same mixture of 1:3CSM plaster can be made of: ONE ghee tin of cement mixed with three ghee tins of sand and sufficient water to result in a smooth paste.

به طور مثال اگر در نقشه پلستر 1:3 نشان داده شده باشد بدین معنی است که یک حصه سمنت (10 فت مکعب) و سه حصه ریگ (30 فت مکعب) باید با هم مخلوط گرددو مقدار کافی آب (از 65% الی 75% وزن سمنت)به آن علاوه گردد تا که یک مصالح درست بدست آید و در هر قسمت از آن کار گرفته شود. 1:4 به این معنی که یک حصه سمنت و چهار حصه ریگ باید مخلوط گردد.
می توانید به غیر از فت مکعب از دیگر پیمانه ها مانند سطل و پیپ روغن و غیره استفاده کرد

.

2.2 Measurement of materials for concrete: اندازه نمودن مواد برای کانکریت

Fine and coarse aggregate and cement shall be mixed in the proportions shown on the drawings or as otherwise directed by the Implementation Engineer. A guideline for the production of concrete intended for compaction by hand is as follows:

تناسب سمنت ریگ و جغل در نقشه ها نشان داده شده است در صورتی که نشان داده نشده باشد انجنیر ساحه صلاحیت دارد تصمیم بگیرد. از این رهنما در ساختن کانکریت و تپک آن با دست استفاده گردد.

The quantities of water and aggregates per 50kg of cement shall be approximately as follows:
مقدار آب – ریگ و جغل در 50 کیلو گرام (یک خریطه ) سمنت طور تخمین در جدول ذیل نشان داده شده است.
Concrete Mix by Volume
مخلوط کانکریت حجم One 50kg Bag of cement by volume (Litre)
50 کیلو
ګرام یا یک خریطه سمنټ Total Aggregate by volume (Litre)
حجم عمومی ریگ و جغل Fine Aggregates by volume (Litre)
حجم ریگ Coarse Aggregates by volume (Litre)
حجم جغل Quantity of water (Litre)
مقدار آب
1:4:8
( 7Mpa) 35 420 140 280 45
1:3:6
(10Mpa) 35 315 105 210 35
1:2:4
(15Mpa) 35 210 70 140 31
1:1,5:3
(20Mpa) 35 158 53 105 28
1:1:2
(25Mpa) 35 105 35 70 25

CONCRETE GRADE RATIO BETWEEN CEMENT, SAND AND GRAVEL BATCH WITH ONE BAG CEMENT MATERIAL REQUIRED FOR
نسبت سمنت – ریگ و جغل NUMBER OF BOXES APPROX YIELD 1 CUBIC METER FINISHED
OF AGGREGATE PER BATCH CONCRETE (APPROX)
مارک کانکریت تعداد پیمانه حجم تخمینی ضرورت مواد برای یک مترمکعب کانکریت
FINE (SAND) COARSE (GRAVEL) CEMENT IN سمنت FINE ریگ COARSE جغل
ریگ جغل BAGS (KG) خریطه (M3) مترمکعب (M3) مترمکعب
LEAN 1:4:8 (40 MM) 4 8 0.30 m3 3.3 (166kg) 0.47 0.94

15 (MASS) 1:3:6 (50 MM) 3 6 0.24 m3 4.3 (215kg) 0.46 0.92

20 1:2:4 (20 MM) 2 4 0.16 m3 6 (300kg) 0.42 0.84

25 1:1.5:3 (20 MM) 1.5 3 0.14m3 7.3 (380kg) 0.38 0.76

If it is found on site that measuring in litres is difficult then any other measure can be used. This measure could be ghee tin, a wheel barrow, a bucket or a drum made up by a community member. The only requirement is for the Implementation Engineer to measure the item as follows:
Using a container with a known volume, 1.5 litre Coca Cola bottle, establish how many litres fit into the measure which will be used.
For the specified mix of concrete divide the required volumes (refer to the table above) by the volume which fits into the container.
The number resulting from this calculation is the correct mixing ratio for the specified mix.

اگر در ساحه استعمال پیمانه های لینری مشکل باشدانجنیر ساحه می تواند که از بعضی پیمانه های که حجم آن معلوم باشد استفاده نماید. مانند بوتل فامیلی سایز کوکاکولا که 1.5 لیتر حجم دارد. توسط بوتل مذکور انجنیر موصوف معلوم نماید که پیمانهء را که استفاده می نمایند چه مقدار حجم دارد. باین ترتیب انجنیر ساحه می تواند که پیمانه را مطابق جدول بالا عیار نماید.

GAUGE BOX
پیمانهء اندازه کردن مواد.

Concrete can be batched by volume. Gauge boxes can be made from steel, wood or plywood.

مواد کانکریت را می توان به حجم اندازه کرد. بخاطر اندازه کردن حجم می توانیم از پیمانه های فلزی ویا چوبی استفاده کرد.

Box dimensions
اندازهء پیمانه
Inside measurements
اندازهء داخلی پیمانه
Volume = 0.036m3 or 36 litres
حجم = 36 لیتر و یا 0.036 مترمکعب

Length طول Width عرض Height ارتفاع
400mm 300mm 300mm

36 litres is equal to 1 bag (50kg) of cement
(50 کیلو
ګرام) یا 36 ليتر مساوي است به یک خریطه سمنت.

2.3 How to mix and place the concrete
مخلوط کردن و ریختاندن کانکریت :
The aggregates and cement shall be mixed together before adding water until the dry mix is of an even colour and consistency throughout. Water (as described in this manual) shall be added in sufficient quantity to produce a workable mix. Refer to the mixing table above. The Implementation Engineer will always determine the exact amount of water to be added to the mix.

Concrete must be mixed on clean ground for a duration required for uniform distribution of the ingredients to produce a homogeneous mass of consistent colour but for not less than 10 (ten) minutes. The mixing shall be done by trained laborers who have been previous instructed by the Implementation Engineer. Mixing times and material quantities must be supervised by a competent person on site or the Implementation Engineer himself. At the conclusion of mixing, the area shall be thoroughly cleaned out before the concrete remaining in them has had time to set. The mixed concrete shall be placed while fresh and in any event not later than thirty (30) minutes after being mixed.

ریگ و جغل و سمنت باید قبل از اضافه کردن آب باید خوب مخلوط گردد. بعدا مقدار معین آب که در جدول تشریح شده است انداخته شود و مخلوط گردد تا مخلوطی کانکریتی بدست بیاید تا به آسانی از آن استفاده شود. مقدار آب همیشه باید توسط انجنیر ساحه مراقبت و کنترول گردد.

کانکریت باید در جای مناسب (گانی) خوب مخلوط گردد تا تمام مواد یک تناسب مساوی را در تمام حصص مخلوط بخود بگیرد – باید در نظر داشت که حداقل 10 دقیقه مواد با هم مخلوط گردد. از مردکاران آزموده شده در مخلوط کانکریت تحت نظر انجنیر ساحه و یا شخص با تجربه (باشی) استفاده بعمل آید.
کانکریت مخلوط شده باید در ظرف 30 دقیقه در محل تثبیت شده ریختانده و استفاده شود.

WATER CEMENT RATIOتناسب آب و سمنت

1 2
The cone is filled one-quarter full. Fine Roding of the concrete after
The operator steadies it with his feet filling the last quarter of the cone.
And rods the concrete thoroughly times.

یک بر چارم مولد یا ظرف مخروط به همین ترتیب الی چارم حصهء
مانند از سمپل کانکریت پر گردد و آخری از کانکریت پر و راد زده شود
راد زده شود

3 4
The top is smoothed off level the cone. The base plate is wiped clean and dry.

قسمت بالائی آن لشم گردد. ظرف هموار پایانی پاک شود

5 6
The cone is carefully removed. The rod is rested on the cone and
the distance from the under-side of the rod to the top of the concrete is measured.
مولد یا ظرف مخروطی به احتیاط کشیده شود
مولد را در پهلوی کانکریت بگذارید و راد را در بالای مولد
قرار دهید. به شکل نگاه کنید و از کانکریت الی راد را اندازه
کنید.

از اندازه معلوم میشود که سلمپ چقدر است و تناسب آب و سمنت بلند است یا پائین. انجنیر ساحه می داند که مقدار آب را کم و یا زیاد سازد

 

 

.

2.4 Compaction of concrete تپک کاری کانکریت

Particular attention shall be paid to proper compaction of the concrete. The intention is to produce a dense, uniform and water tight concrete of maximum strength. Compaction of the concrete shall be carried out by mechanical vibration if this is available. If this is unavailable then hand tamping (using short lengths of steel reinforcing) is required. Move the steel rods until the concrete becomes homogenous and some water appears on the top surface. It is not allowed to compact the concrete until all the sands come to the surface and coarse aggregate is at the bottom. This is called segregation and results in poor quality concrete. The Implementation Engineer will decide when the concrete is well enough compacted.

تپک درست کانکریت باید درنظر گرفته شود تا کانکریت خوب و دارای مقاومت درست بدست بیاید. کانکریت ریختانده شده باید توسط وایبراتور تپک شود. اگر وابراتور موجود نبود در آن صورت از سیخ گول که طول آن کوتاه باشد استفاده بعمل آید. کانکریت تا آن وقت سیخ زده شود که آب کانکریت بالا براید. اجازه داده نشود که زیاد از حد سیخ زده شود، دران صورت تمام ریگ آن بالا میشود و جغل در پائین می رود، که به کانکریت خوب نیست و کیفیت کانکریت خیلی پائین می آید. انجنیر ساحوی باید تپک کانکریت را کنترول نماید

.

2.5 Curing of concrete آب زدن کانکریت

Particular attention shall be given to “curing” the concrete to allow the slow chemical hardening process to be completed. Concrete requires all exposed surfaces to be kept continuously damp for at least 6 (six) days. The surface shall never be allowed to become dry during this period. Curing shall start immediately after laying of the concrete and shall be maintained uninterrupted. The Implementation Engineer will develop a method of curing.

Great care shall be taken to keep the temperature of concrete as low as possible during hot weather so as to prevent cracking or crazing of the concrete. In hot weather consideration shall be given to carrying out concreting operations in the very early morning or late evening. The Implementation Engineer will decide the best time for concreting.

در قسمت آب زدن کانکریت باید توجه جدی معطوف گردد تا مراحل تعاملات کیمیاوی سخت شدن کانکریت بخوبی تکمیل شود. ضرورت است تا سطح بالائی کانکریت بطور دایم حد اقل برای مدت 6 روز تر نگهداری گردد. درین مدت قطعا سطح کانکریت خشک نشود. آب زدن کانکریت بعد از ریختاندن کانکزیت آغاز گردد (مربوط میشود به درجهء حرارت). انجنیر ساحوی طرق آب زدن و تر نگهداری کانکریت را در ساحه ابتکار نماید.

درجهء حرارت کانکریت در زمانی که هوا زیاد گرم باشد باید پائین نگهداری گردد. می توان که در هوای زیاد گرم کانکریت صبح وقت و یا در عصر ریختانده شود. درین صورت می توانیم از ایجاد درز ها در کانکریت جلوگیری کنیم. انجنیر ساحوی در قسمت تعین وقت کانکریت ریزی صلاحیت دارد
 
 
ترجمه از فضل احمد هلال مدیر عمومی سایت